Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Stadgar

§1 Förenings namn och hemort

Förenings namn på svenska är Lovisa Katthus rf. Föreningens namn på finska är Loviisan Kissatalo ry och dess hemort är Lovisa.

Föreningen är såväl finsk- och svenskspråkig.
§2 Syfte och verksamhet
Föreningens syfte är att främja och sprida djurskyddasarbetet och -tanken, samt att på bästa möjliga sätt skytdda djur mot lidande, smärta och plåga och främja djurens välbefinnande och god behandling av djur.
 
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att 
 • ge utlåtanden, förslag och ställningstaganden som främjar god behandling av djur
 • ge råd och information åt djurägare att handla på ett sätt som främjar djurens bälbefinnande
 • bedriva publikations-, informations- och upplysningsverksamhet i anslutning till djurskydd
 • arrangera föredrag, möten, djurskyddsdagar och motsvarande evenemang
 • handla pä andra motsvarande sätt för att fullfölja sitt syfte.

För att stöda sitt syfte kan föreningen

 • söka och ta emot understöd
 • skaffa i sin ägo eller besittning för verksamheten nödvänding slös fast egendom
 • med vederbörligt tillstånd ordna penninginsamlingar och lotterier. 
§3 Medlemmar
Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som antar föreningens syfte.
 
Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet.
 
Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.
§4 Medlemmens rättigheter
Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst. En understödande medlem har närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt.
§5 Medlemmens skyldigheter
En ordinarie medlem är skyldig att betala en anslutningsavgift och en årlig medlemsavgift. En understödande medlem är skyldig att betala en anslutningsavgift och en årlig avgift för understödande medlem.
§6 Utträde av en medlem ur föreningen
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.
§7 Uteslutning av en medlem ur föreningen 
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullföra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medelmskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar. 
§8 Styrelse
Till föreningens styrelse för en ordförande och två ordinarie medlem/mar. Till styrelsen väljs två suppleanter. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en kassör, en sekreterare och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsens mandattid är ett kalenderår.
§9 Teckning av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam.
§10 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
§11 Verksamhetsgranskning/revision
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskarna/revisiorerna senast en månad före det möre där bokslutet kommer att fatställas. Verksamhetsgranskarna/revisiorerna skall ge sitt utlåtende skriftligen till styrelsen senast två veckor före mötet i fråga.
§12 Föreningens möten
 
Föreningen håller ett ordinarie möte per år under tiden januari-maj.
 
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisiorernas utlåtande presenteras
 6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga fattas
 7. verksamhetsplanen och budgeten fastställs
 8. storleken av den anslutningavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos de ordinarie medlemmarna och de understödande medlemmarna fastställs skilt för sig
 9. val av styrelsen enligt §8
 10. val av en eller två verksamhetsgranskare och hans/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter för att granska räkenskaprena under den pågående räkenskapsperioden
 11. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.
 
§13 Beslutsordining
Som mötets beslut häller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna.
 
Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.
§14 Extra möte
Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstbefättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende.
Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.
§15 Kallelse till föreningens möten
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast 7 dagar före mötet med ett brev eller per e-post till adressen som medlemmen har angivit.
§16 Ändring av stadgarna 
Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.
I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna.
§17 Upplösning av föreningen 
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av deröster som avgetts vid omröstningen.
I möteskallelsen skall nämnas om upplösning av föreningen.
Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.